65

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Nội dung:

An astronaut crash lands on a mysterious planet only to discover he's not alone.

‌​