The American Barbecue Showdown - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Food competition that follows the country's best backyard smokers and competitive barbecuers as they compete for the title of American Barbecue Champion.

‌​